alaskan standard time to romance standard time

From : To :Alaskan Daylight Time (from)Romance Daylight Time (to)
alaskan standard timeromance standard time
27-Oct-2020 04:00 PM28-Oct-2020 01:00 AM
27-Oct-2020 05:00 PM28-Oct-2020 02:00 AM
27-Oct-2020 06:00 PM28-Oct-2020 03:00 AM
27-Oct-2020 07:00 PM28-Oct-2020 04:00 AM
27-Oct-2020 08:00 PM28-Oct-2020 05:00 AM
27-Oct-2020 09:00 PM28-Oct-2020 06:00 AM
27-Oct-2020 10:00 PM28-Oct-2020 07:00 AM
27-Oct-2020 11:00 PM28-Oct-2020 08:00 AM
28-Oct-2020 12:00 AM28-Oct-2020 09:00 AM
28-Oct-2020 01:00 AM28-Oct-2020 10:00 AM
28-Oct-2020 02:00 AM28-Oct-2020 11:00 AM
28-Oct-2020 03:00 AM28-Oct-2020 12:00 PM
28-Oct-2020 04:00 AM28-Oct-2020 01:00 PM
28-Oct-2020 05:00 AM28-Oct-2020 02:00 PM
28-Oct-2020 06:00 AM28-Oct-2020 03:00 PM
28-Oct-2020 07:00 AM28-Oct-2020 04:00 PM
28-Oct-2020 08:00 AM28-Oct-2020 05:00 PM
28-Oct-2020 09:00 AM28-Oct-2020 06:00 PM
28-Oct-2020 10:00 AM28-Oct-2020 07:00 PM
28-Oct-2020 11:00 AM28-Oct-2020 08:00 PM
28-Oct-2020 12:00 PM28-Oct-2020 09:00 PM
28-Oct-2020 01:00 PM28-Oct-2020 10:00 PM
28-Oct-2020 02:00 PM28-Oct-2020 11:00 PM
28-Oct-2020 03:00 PM29-Oct-2020 12:00 AM
28-Oct-2020 04:00 PM29-Oct-2020 01:00 AM