alaskan standard time to romance standard time

From : To :Alaskan Daylight Time (from)Romance Daylight Time (to)
alaskan standard timeromance standard time
22-Oct-2019 02:00 PM23-Oct-2019 12:00 AM
22-Oct-2019 02:10 PM23-Oct-2019 12:10 AM
22-Oct-2019 02:20 PM23-Oct-2019 12:20 AM
22-Oct-2019 02:30 PM23-Oct-2019 12:30 AM
22-Oct-2019 02:40 PM23-Oct-2019 12:40 AM
22-Oct-2019 02:50 PM23-Oct-2019 12:50 AM
22-Oct-2019 03:00 PM23-Oct-2019 01:00 AM
22-Oct-2019 03:10 PM23-Oct-2019 01:10 AM
22-Oct-2019 03:20 PM23-Oct-2019 01:20 AM
22-Oct-2019 03:30 PM23-Oct-2019 01:30 AM
22-Oct-2019 03:40 PM23-Oct-2019 01:40 AM
22-Oct-2019 03:50 PM23-Oct-2019 01:50 AM
22-Oct-2019 04:00 PM23-Oct-2019 02:00 AM
22-Oct-2019 04:10 PM23-Oct-2019 02:10 AM
22-Oct-2019 04:20 PM23-Oct-2019 02:20 AM
22-Oct-2019 04:30 PM23-Oct-2019 02:30 AM
22-Oct-2019 04:40 PM23-Oct-2019 02:40 AM
22-Oct-2019 04:50 PM23-Oct-2019 02:50 AM
22-Oct-2019 05:00 PM23-Oct-2019 03:00 AM
22-Oct-2019 05:10 PM23-Oct-2019 03:10 AM
22-Oct-2019 05:20 PM23-Oct-2019 03:20 AM
22-Oct-2019 05:30 PM23-Oct-2019 03:30 AM
22-Oct-2019 05:40 PM23-Oct-2019 03:40 AM
22-Oct-2019 05:50 PM23-Oct-2019 03:50 AM
22-Oct-2019 06:00 PM23-Oct-2019 04:00 AM