alaskan standard time to nepal standard time

From : To :Alaskan Daylight Time (from)Nepal Daylight Time (to)
alaskan standard timenepal standard time
02-Jun-2020 11:00 AM03-Jun-2020 12:45 AM
02-Jun-2020 12:00 PM03-Jun-2020 01:45 AM
02-Jun-2020 01:00 PM03-Jun-2020 02:45 AM
02-Jun-2020 02:00 PM03-Jun-2020 03:45 AM
02-Jun-2020 03:00 PM03-Jun-2020 04:45 AM
02-Jun-2020 04:00 PM03-Jun-2020 05:45 AM
02-Jun-2020 05:00 PM03-Jun-2020 06:45 AM
02-Jun-2020 06:00 PM03-Jun-2020 07:45 AM
02-Jun-2020 07:00 PM03-Jun-2020 08:45 AM
02-Jun-2020 08:00 PM03-Jun-2020 09:45 AM
02-Jun-2020 09:00 PM03-Jun-2020 10:45 AM
02-Jun-2020 10:00 PM03-Jun-2020 11:45 AM
02-Jun-2020 11:00 PM03-Jun-2020 12:45 PM
03-Jun-2020 12:00 AM03-Jun-2020 01:45 PM
03-Jun-2020 01:00 AM03-Jun-2020 02:45 PM
03-Jun-2020 02:00 AM03-Jun-2020 03:45 PM
03-Jun-2020 03:00 AM03-Jun-2020 04:45 PM
03-Jun-2020 04:00 AM03-Jun-2020 05:45 PM
03-Jun-2020 05:00 AM03-Jun-2020 06:45 PM
03-Jun-2020 06:00 AM03-Jun-2020 07:45 PM
03-Jun-2020 07:00 AM03-Jun-2020 08:45 PM
03-Jun-2020 08:00 AM03-Jun-2020 09:45 PM
03-Jun-2020 09:00 AM03-Jun-2020 10:45 PM
03-Jun-2020 10:00 AM03-Jun-2020 11:45 PM
03-Jun-2020 11:00 AM04-Jun-2020 12:45 AM